Paziņojums

1. Iznomājamais objekts.

1.1. Rīgas Hanzas vidusskola (turpmāk - Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Grostonas iela 5, ar kopējo platību 2 kv.m., 2 (skaits) automātu izvietošanai veselīgas pārtikas - karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi.

2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.

2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkcijas klāstu.

2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena).

3.1. 17.50 EUR/kv.m. + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji.

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iezniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkt būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/ uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" 51.punkta prasībām. Iezniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/ uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi.

5.1. 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana.

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāsiesniedz līdz 2017.gada 29.augusta plkst. 10.00 Rīgā, Grostonas iela 5, 101.kab., pieteikumā jānorāda nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - "Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________ EUR/ kv.m. bez PVN mēnesī.".

 

7. Papildus informācija

7.1. Dainis Grantiņš, sporta kompleksa vadītājs, mob.t.: 29129100.

Rīgas Hanzas vidusskola

iznomāšanas komisija