Uzņemšana 10.klasē

Uzņemšana Rīgas Hanzas vidusskolas 10. klasē

Dokumentu pieņemšana notiks no 12.jūnija līdz 14.jūnijam skolas kancelejā no plkst. 10:00 -15:00  

2017./2018. mācību gadā 10. klasē  tiks uzņemti skolēni kādā no virzieniem:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma, kods 31011011 (padziļināti māca svešvalodas);

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, kods 31013011 (padziļināti māca matemātiku);

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma, kods 31014011 (padziļināti māca komerczinības);

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma, kods 31014011 (ievirze sporta pedagoga darbā (futbols)).

 

Mācību programmu stundu plānus var aplūkot sadaļā Mācību programmas

 

Mācību procesā piedāvājam:

* zinošus, radošus, interesantus, modernus, ieinteresētus pedagogus;

* astoņus kabinetus, kas aprīkoti ar interaktīvajām tehnoloģijām (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture, angļu valoda, latviešu valoda, ekonomika un ģeogrāfija);

* iespēju praktiski likt lietā iegūtās zināšanas,  piedaloties skolas, pilsētas, valsts organizētajos konkursos, semināros, metodiskajās nedēļās u.tml. Tradicionālais skolas konkurss ir " RHV intelektuālis" , kurā iespējams laimēt naudas balvas;

* par labām un teicamām sekmēm un sasniegumiem skolas labā ISIC stipendiju;

* aktīvas mācību stundas ārpus skolas telpām - pagalmā, pilsētas vidē, muzejos, konferencēs, semināros;

* sporta aktivitātes skolas stadionā un plašajā sporta hallē;

* izglītojošus, radošus, sportiskus, izklaidējošus, sociālus pasākumus skolas ikdienā.

 

Interešu izglītībā piedāvājam:

  • pierādīt sevi skolēnu pašpārvaldē, skolas avīzē un skolas muzejā;
  • dziedāt jauktajā korī "Saulgrieži" ;
  • dejot tautas deju kolektīvā "Daugaviņa";
  • spēlēt improvizācijas teātrī;
  • trenēties basketbolā, volejbolā, florbolā, futbolā u.c sporta veidos skolas plašajā sporta hallē un skolas stadionā;
  • apgūt netradicionālos rokdarbus, mākslu un papīra plastiku.

Uzņemšanas noteikumi:

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Hanzas vidusskolas

vispārējās vidējās izglītības programmās

Izdoti saskaņā ar Vispārējas izglītības likuma 41.panta otro daļu, Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr.591 ,,Kārtība, kādā  izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālās izglītība grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 21.03.2014. iekšējiem noteikumiem Nr. 9-nts „Par Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu klašu komplektēšanas kārtību” un Rīgas domes 16.12.2016. nolikumu Nr.103 ,,Rīgas Hanzas vidusskolas nolikums”
  1. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka izglītojamo uzņemšanas kārtību Rīgas Hanzas vidusskolā (turpmāk – skola) šādās vispārējās vidējās izglītības programmās:

1.1. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma, kods 31011011 (padziļināti māca svešvalodas);

1.2. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, kods 31013011 (padziļināti māca matemātiku);

1.3. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma, kods 31014011 (padziļināti māca komerczinības);

1.4. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma, kods 31014011 (ievirze sporta pedagoga darbā (futbols)).

 

2. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir iegūts).

3. Skolas 10. klasē konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu sekmju izrakstā par vispārējo pamatizglītību, uzņem izglītojamos, kuriem sekmju izrakstā par vispārējo pamatizglītību vērtējumi nav zemāki par 4 ballēm.

 

4.  Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) vai  izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda:
            4.1. vecāku vārdu un uzvārdu;
            4.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
            4.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
            4.4. izvēlēto izglītības programmu;
            4.5. vecāku un izglītojamā kontaktinformāciju (tālruni, elektroniskā pasta adresi, ja tāda ir).

5. Iesniegumam pievieno:
            5.1. apliecības par vispārējo  pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu;

            5.2. sekmju izraksta par vispārējo pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu;

            5.3. Valsts valodas pamatizglītības sertifikāta kopiju (ja tāds ir saņemts), uzrādot oriģinālu;

            5.4. stājoties skolas 11. vai 12. klasē, liecību par iepriekšējo mācību gadu un pašreizējā mācību gada sekmju izrakstu;

            5.5.izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).

 

6. Skolas direktors vai viņa pilnvarota persona, pieņemot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu skolā, iepazīstina izglītojamā vecākus (izglītojamo) ar skolas:
            6.1. reģistrācijas apliecību;
            6.2. akreditācijas lapu;
            6.3. izglītības programmu licencēm;
            6.4. skolas nolikumu;
            6.5. iekšējās kārtības noteikumiem;
            6.6. izglītības programmu akreditācijas lapām;
            6.7. izglītības programmu mācību priekšmetu un mācību stundu plāniem un mācību slodzes sadali.

 

7. Par izglītojamā uzņemšanu skolas vispārējās vidējās izglītības programmā skolas direktors izdod rīkojumu.

8. Ja izglītojamais netiek uzņemts skolas vispārējās vidējās izglītības programmā, skolas direktors rakstiski informē izglītojamā vecākus par atteikumu uzņemt izglītojamo skolas vispārējās vidējās izglītības programmā.

 

Precīzāku informāciju par uzņemšanu  un īstenotajām  izglītības programmām iespējams saņemt klātienē, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku ar mācību pārzini Elitu Līci (tel.nr. 67373018).